Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.mistertafel.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Mister Tafel. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mister Tafel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Mister Tafel.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Mister Tafel te mogen claimen of te veronderstellen.

Mister Tafel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Mister Tafel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige hyperlinks waar wij naar zouden kunnen verwijzen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.mistertafel.nl op deze pagina.

De rechten van intellectuele eigendommen van onze producten liggen bij Mos Trading.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming (schriftelijk) van Mos Trading, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals bijvoorbeeld: citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Open de chat
Eenvoudig een vraag Appen?
Goedendag! Voor vragen kunt u een WhatsApp bericht sturen.